Kereső
Belépés
Szavazás

Fel mered e vállalni Jézust Megváltódnak mások előtt is?

Énekek éneke 3, 6-11

2013-08-11. Úrnapi istentisztelet. www.evrefberegujfalu.wordpress.com Tóth Z lp

Salamon hintaja

Énekek éneke 3, 6-11

A mai igében Salamon hintajának a dicsőséges megérkezése van soron. Ma meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent ez a hintő, mit jelent annak szépsége, mit jelent a vőlegény dicsőséges érkezése a mennyasszony számára, mit jelent Salamon ágya.

A Salamon hintaja távolról tűnik fel, mint egy felhőoszlop a puszta felől. Jézus dicsőséges visszaérkezése ez.  A pusztából jön fel. Jézus alászállott ebbe a puszta világba, hogy minket ott megkeressen, és megmentsen, mindenkit, aki benne hisz. Amikor feljön, vele van a hintó sok-sok drágasága, ami az Isten sok kegyelme. Drága dolgok ezek, amiért Jézus a vérével fizetett, hogy nekünk megszerezze, odaadja, hisz mi azt soha meg nem vehettük volna.

Salamon hintajának érkezése a mennyasszony dicsőségének a felmagasztalása is. Salamon kedvese lenézett és megvetett, akire azt mondják, hogy fekete vagy, napbarnított. Akit Salamon mégis így értékel: asszonyok szépe. Salamon, ahogy megjön, az ő kedvesét keresi és viszi el magával. Ekkor a többi lány, mind irigyen néz majd Szulamitra. Pont, ahogy Jézus visszajön, és elviszi az ő népét, az ő megváltott hívő népét, akkor a többi egyház, vallási egylet és közösség irigykedve néz majd rá. Most Isten keresztyén népe lenézett nép, amiért nem megy az ökumkenébe, nem megy a kulturális és politikai vallási paráznaságba, nem megy a liberális, névleges egyházak hagyományőrző semmitmondásába. Az igét hirdeti és nem szociális pórtevékenységekkel pazarolja el idejét és erejét. Ezek miatt Krisztus népe ma lenézett, megvetett, leszektázott, szakadárnak és még ki tudja minek kikiáltott nép. De amikor a Vőlegény, az Úr Jézus eljön az ő mennyasszonyával, sokan szeretnének majd velünk cserélni. Akkor majd elhallgat minden nagyot mondó száj, és földre néz minden kevély tekintett, mert ha Jézus megjön, akkor ott fény derül az ige igazságára, helyére kerülnek a dolgok, és a Krisztus egyháza is minden nyelvből és népből összeszedetik, és Krisztus jobbjára állíttatik, hogy mindenkor az ő Megváltó Urával legyen örök boldogságban.

Ebben a textusban Salamon koronával jelenik meg, ahogy a visszatérő Jézus is dicsőségben fog megjelenni. Ma Jézust úgy ismeri az utca embere, hogy Jézus pléhből van, festve van, gyenge, feje le van hajtva, néha még rozsdál is az út mentén, pedig üres már az a kereszt, és az egykor fejét lehajtó alázatos Megváltó a világegyetem dicsőséges Ura. Aki dicsőségében bármikor visszatérhet. A kérdés, az, hogy készen vagyunk-e az ő eljövetelére. Érdekes, hogy tegnap a napi igében a Dánielben 12-ben és a Márk 13-ban is Jézus dicsőséges eljöveteléről volt szó, aki ott elszámoltat majd mindenkit. A kérdés, hogyan várom vissza? Éberen, imádkozva, őrizve a szívem ajtaját, munkálkodva az ő aratásában, neki szolgálva?

Salamon hintaja erős fegyveresek kíséretében jön vissza, ahogy Jézus is erős angyalokkal jön vissza, hogy azok összegyűjtsék az utolsó ítéletre, mindazokat, akik Benne hinni nem akartak. Ez lesz a történelem utolsó eseménye. Ez az, ami vészesen közelít, és ez az, amire a ma embere nem akar készülni. Még az igehirdetők is inkább a hagyományokkal, családfákkal, őseik hagyományaival vagy éppen a modern kor vívmányaival, zenés és táncos elvárásaival vannak elfoglalva, ahelyett, hogy hirdetnék: emberek, ébredjetek, Jézus bármikor visszajöhet, és ti nem vagytok erre készen. Bánjátok meg bűneiteket, és kérjétek Istent, hogy Jézus haláláért bocsássa meg azokat. Salamon gyaloghintaja feljött a pusztából, Jézus dicsőséges eljövetelének az ideje is eljön, és jaj annak, akit az készületlenül talál, aki nem tartozik majd az ő násznépéhez, az ott marad, arra, amit Dániel így mond, hogy „gyalázat és örökkévaló utálatosság.”

Salamon hintajának belső része ki van rakva szeretettel Jeruzsálem leányai által. Salamon hintója az egyházat is jelképezi. Az egyház a vőlegényt hordozza a belsejében. Ez a belső lényeg. Krisztus egyháza nem szociál-keresztyénség, és nem kultur-protestantizmus.  Hanem keresztyén, vagyis krisztushordozó. Az egyház mindig a pusztából jön fel, a próbákból, nehézségekból, üldöztetésekből, bűnbánatból. Az egyház belseje szeretettel van kirakva. Egy gyülekezetben ez lemérhető. Például abban, hogy milyen hamar mennek haza istentisztelet után, van-e megbeszélni valójuk. Milyen gyakran látogatja meg a lelkész, a gondnok, a presbiter az időseket, betegeket, lelkigondozásra szorulókat. Mennyire szenvedik el egymást, mennyire alázzák meg magukat az ige előtt, mennyire vannak jelen a gyülekezetben a gyerekek, az érdeklődők, az ifjak, a frissen megtértek. Mert ha ezek nem vágynak, ha ezek elkopnak, akkor ott nincs kirakva a gyülekezet szeretettel. Mennyire ismerjük egymást, segítjük egymást, mennyire vágyunk az egymással való közös munkára, beszélgetésre, szolgálatra. Ezekben mind lemérhető a szeretet. Ilyenekkel kell, hogy ki legyen rakva az egyház belülről. Ezekkel kell messzire fényleni. Mert a megalkuvás az nem világítás. Az sem, ha elvegyülök a bűnben, mint egy néma eb, az nem belülről való világítás, az megalkuvás, Saul módjára bemutatott áldozat a lopottból, ami az ige rovására lett megengedve. A szeretet az, hogy Istent mindenek előtt és fölött szeretem, az én atyámfiát pedig, mint saját magamat. Ennek tettei is vannak, nem csak szép és semmiben meg nem mutatkozó szavai.

Salamon koronában jelenik meg, ahogy Jézus is, amikor ő visszajön. A Jelenések 19-ben a visszatérő Jézust egy fehér lovon közeledő dicsőséges győztes hadvezérnek látjuk, akinek a fején sok korona van és őt követik a fehér ruhások egy seregben. Jézus koronája a mi életünk és szolgálatunk. Koronázzuk őt szent és ékes szolgálatotokkal, tettekkel, bizonyságtételekkel, hűséggel és szelídséggel, ami előtte olyan kedves dísz, a fején pedig egy-egy ékkő az ő koronájában. Jézus népe fehér ruhában vonul mögötte. Jézus visszatérése pillanatában megtörténik az elragadtatás a feltámadással egyetemben, ez a fehér ruhás sereg a feltámadott és elragadtatott hívő nép, az ő kísérete. Ott leszel-e ebben a seregben? A fehér ruha Jézus megváltása, ami tökéletes. Ezért lehet a hívő nép szent és igaz Isten előtt, mert ez a fehér ruha tökéletesen elfedezi minden vétkeinket. De ezt a fehér ruhát most kapjuk. Akkor lesz az a miénk, amikor Jézust elfogadjuk Megváltónknak, hátat fordítunk a bűnnek, és megkezdünk tudatosan az ő dicsőségére élni. Van-e neked fehér ruhád? És akiknek van, többre értékelitek-e ezt minden mástól, amit e világ adhat vagy ígér.

Jézus koronájában milyen ékkövek vagyunk mi? Gyönyörködik-e bennünk? Tud-e velünk dicsekedni, amikor a Sátán át meg átjárja ezt a földkerekséget. Meg tudja-e kérdezni Isten, hogy láttad-e az én szolgámat, nincs hozzá fogható, aki olyan hűséggel féli az Istent?

Salamon hintaja körül jó illat lenget. Milyen illat leng a mi életünk, a mi családunk és a mi gyülekezetünk körül? Legyünk Krisztus jó illata, ami életre hív.

Mit jelent a Salamon ágya?

Jézusnak az ágyát jelenti, nyughelyét, ahová a fejét lehajtja és megpihen. Itt a földön nem volt neki a fejét hová lehajtania. Mégis dicsőséges volt az a hely, ahol élt és szolgált. Aztán Jézus a mennybe ment, és a menny az ő pihenésének a helye, ahová a fejét lehajthatja és megpihenhet. Ott kapott semmihez sem fogható dicsőséget, hogy kárpótolva legyen mindazokért a harcokért és szenvedésekért, amelyet értünk harcolt meg és szenvedett el. Aztán Jézus nyughelye még az egyház is, ahol ő lakozik, ahol ő otthon van és békén pihen. De nem akármilyen egyház.

Egyik református igehirdető mondja ezzel az igével kapcsolatban, hogy Jézus helyére gyakran beül a hintó belsejébe a kultúra, a zene, a tánc, a pszichológia, Jézusnak ilyenkor csak a szekér saroglyáján van hely. Csak Jézus nem olyan, hogy őt rá lehet ültetni a saroglyára, amíg a hintó, az egyház belseje valami másnak van fenntartva. Ahol Jézusnak nem jár a fő hely, onnan ő elmegy. Igen, az igében is látunk ilyet, egyik második generációs őskeresztyén gyülekezetnek mondja, hogy az ajtón kívül állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangom, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Van olyan gyülekezet, ahol már Jézus nélkül is megy az egyházi élet, sőt Jézusnak már egyenesen zörgetni kell a gyülekezet ajtaján, mert olyan nagy a világi ricsaj, hogy nem hallják Jézus halk és szelíd szavát. Nyughelye-e Jézusnak az egyház? Igen, ott ahol hallják az ő halk és szelíd hangját és annak engednek. De csak ott. Ahogy elmondja az egyik hallelújah ének, hogy a boldog a madár, mert rá fészke vár, csak az Úr Jézusnak nincs hová lehajtania a fejét, mert a világban csak rút gúny özön, ami neki jár, de egy helyen nem idegen, benned Bethánia.” Igen, ahol az Úr Jézust szeretők, az ő kedves barátai laknak, ott Jézus nem idegen, ott megszáll az Ő Szentlelke és igéje által és lakozást vesz. Minden szívnek és minden gyülekezetnek ilyen Bethániává kell lenni.

A végé van még egy nagyon szép kép. Salamon pihenését 60 erős vitéz biztosítja. Az Úr Jézust angyalok szolgálták. Az ő egyházát pedig angyali seregek sokasága. Sokszor vakok vagyunk ezt meglátni, mint Elizeus szolgája Dótám váránál, amikor a próféta imádkozott, akkor megnyílt Géházi szeme, és meglátta, hogy a hegy tele van tüzes szekerekkel és lovagokkal, angyali légiókkal. Ezeket az angyali seregeket Isten küldte gyermekei védelmére. Isten ma is küld ilyen seregeket. Isten ma is oltalmazza az ő népét. Isten, aki a Fiát sem kímélte, hogy minket megváltson, akkor hogyan kímélné angyalait és az ő drága gondviselését, hogy minket megőrizzen. Meg is őriz, ahogy ő azt megmondta. Meg is tart mindvégig, nekünk csak hittel rá kell hagyatkoznunk és tennünk azt, amit szent igéjében elénk tárt, hogy tegyük. Ámen

Hirdetés:

Ma du fiatal házasok bibliaórája, este kátés bibliaóra a Westmintsteri hitvallás alapján. A héten az alkalmak a maguk rendjén és idején lesznek megtartva.

A héten csütörtöktől szombatig a nagyifis korosztálynak kirándulás lesz a hegyekbe, jövő héten pedig ifjúsági tábor Kukján 12 éves kortól felfelé.

Énekek éneke 3, 6-11 hozzászólásai

Szólj hozzá

0.029 mp